សូមចូលជាមុន
  • ប្រាក់រង្វាន់ការភ្នាល់វីអាយភីដែលល្អបំផុតក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

លំដាប់តទៅ
ចូកកឺ ជេគ ឃ្វីន ឃីង
ចំនួនទឹកប្រាក់សន្សំសំរាប់អាប់ក្រេត
សមាជិកថ្មីដ ដាក់ប្រាក់ចាប់ពី 3,000ដុល្លាឡើងទៅក្នុងមួយថ្ងៃ ដាក់ប្រាក់ចាប់ពី 5,000ដុល្លាលើងទៅក្នុង មួយថ្ងៃ ដាក់ប្រាក់ចាប់ពី 20,000ដុល្លាលើងទៅក្នុង មួយថ្ងៃ
K9WIN វីអាយភីក្លិប
រង្វាន់ ចូកកឺ ជេគ ឃ្វីន ឃីង
រង្វាន់ពិសេសបង្វិលប្រាក់ជូនវិញ
កីឡា 5% 6% 8% 10%
កាស៊ីណូអនឡាញ 5% 6% 8% 10%
ហ្គេមស្លត់ 5% 5% 8% 10%
ឆ្នោត - - - -
មាន់ជល់ 5% 5% 8% 10%
ពិសេស
ល័ក្ខខណ្ឌជាសមាជិកជាន់ខ្ពស់ -  ដាក់ប្រាក់ចាប់ពី 3,000 ដុល្លាឡើងទៅក្នុងមួយថ្ងៃ  ដាក់ប្រាក់ចាប់ពី 5,000ដុល្លាលើងទៅក្នុង មួយថ្ងៃ ដាក់ប្រាក់ចាប់ពី 20,000ដុល្លាលើងទៅក្នុង មួយថ្ងៃ
កំរិតប្រាក់រង្វាន់សំរាប់សមាជិក - សន្សំចំនួនភ្នាល់វិលជុំ 20,000 ដុល្លាក្នុង១ខែ សន្សំចំនួនភ្នាល់វិលជុំ
65,000 ដុល្លាក្នុង១ខែ
 សន្សំចំនួនភ្នាល់វិលជុំ
100,000 ដុល្លាក្នុង១ខែ
អាប់ក្រេតរង្វាន់ - 30, ភ្នាល់វិលជុំ 5 ដង 100, ភ្នាល់វិលជុំ 5 ដង 300, ភ្នាល់វិលជុំ 5 ដង
រង្វាន់ថ្ងៃខួបកំណើត - - 15, ភ្នាល់វិលជុំ 5 ដង 35, ភ្នាល់វិលជុំ 5 ដង
កាដូរនិងរង្វាន់ពិសេស - ត្រូវ ត្រូវ ត្រូវ
ដំណើរកំសាន្តពិសេ - - ត្រូវ ត្រូវ